دهکده استارت20

اولین و بهترین ها را در دهکده استارت20 استارت بزنید| مرجع آموزش و معرفی بهترین محصولات و خدمات روز دنیا

کسب درآمد با کوتاه کردن لینک

دانلود رایگان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﻋﻠﻤﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪی اﻣﺮﻗﻀﺎ

  • ۶

شرح فایل

 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﻋﻠﻤﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪی اﻣﺮﻗﻀﺎ

تعداد صفحات : 89
فرمت فایل : pdf
قسمتی از متن : 
ﻣﻘﺪﻣﻪ: 
در اواﺧﺮ ﺳﺎل 1388 ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ و اﻧﺠﺎم و ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻋﻠﻤﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪی ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻦ ﻗﻮه ﻣﺤﻮل ﮔﺮدد. در اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮوه ﺟﺬب و اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻀﺎت، ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮔﺰﯾﻨﺶ و اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻀﺎت و ﺗﻌﺪادی از ﻗﻀﺎت ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺬﮐﻮر، ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺳﺎزوﮐﺎر ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی آن را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ،
ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن، اﺑﺘﺪا ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﺲ از ﻣﺬاﮐﺮات ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ، ﺗﻌﺪاد ده ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰارﻧﻔﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد. در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺮره، ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻗﻀﺎت ﯾﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎء، ﮐﻤﯿﺘﻪ از ﻣﻬﺎرت ﭘﺮﺳﺶ در اﻣﻮر ﺟﺰاﯾﯽ، ﻣﺪﻧﯽ و ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﻀﺎی ﺣﻘﻮﻗﺪان ﮐﻤﯿﺘﻪ، ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻧﯿﺰ در زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

محتوای فایل دانلودی

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﻋﻠﻤﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺼﺪی اﻣﺮﻗﻀﺎ (ﺟﻠﺪ اول) ﺳﺆاﻻت ﮐﯿﻔﺮی

راهنمای استفاده

ندارد

خرید و دانلود فایل
  • قیمت: 3,600 تومان
  • فرمت فایل دانلودی: .pdf
  • حجم فایل: 676 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

دانلود رایگان این فایل 

دانلود رایگان 

فایل اصلی با لینک مستقیم در  ادامه مطلب دانلود کنید.

دانلود رایگان فایل دانلودی

دانلود فایل اصلی این پست بصورت رایگان

دانلود کاملا رایگان این فایل رو می تونید در ادامه مطلب دانلود کنید .

در صورت هر گونه مشکل در بخش نظرات مطرح کنید.

دانلود pdf رایگان از این فایل

بهترین سایت دانلود فایل رایگان

دانلود رایگان فایل

دانلود فایل آموزشی 

مرجع دانلود فایل رایگان

دانلود رایگان

کوتاه کننده لینک | کسب درآمد اینترنتی واقعی | دهکده استارت اشتراک گذاري مطلب:
اشتراک گداري در فيس بوک| اشتراک گداري در گوگل پلاس| اشتراک گداري در توييتر| اشتراک گداري در کلوب| اشتراک گداري در فيسنما| اشتراک گداري در ستمبلپون|اشتراک گداري در ديگ| اشتراک گداري در تلگرام|

گزارش مسئوليت پست نوشته شده بر عهده‌ي نويسنده مي‌باشد، لطفا در صورتي که اين پست را ناقض قوانين مي‌دانيد به ما گزارش دهيد.

نظرات: (۰) هيچ نظري هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.